Al-Asma al Husna

Senin, 03 Januari 2011 ·

Al- Rahman : Maha Pengasih
Dia yang melimpahkan kebaikan dan rahmat kepada seluruh makhluk-Nya selama-lamanya, tak ada makhluk yang luput dari rahmat-Nya yang tiada terbatas.

Al-Rahim : Maha Penyayang
Dia yang teramat sangat baik. Dia membalas orang-orang yang secara benar menggunakan karunia-karunianya yang Dia limpahkan kepada mereka, dengan memberi mereka semakin banyak karunia selamanya.

Al-Malik : Maharaja
Dia yang sepenuhnya menguasai seluruh alam semesta.

Al-Quddus : Mahasuci
Dia yang terbebas dari segala kesalahan, kelalaian, kekerdilan, atau kekurangan. Dia Mahasuci.

Al-Salam : Maha Sumber Keselamatan
Dia yang membebaskan hamba-hamba-Nya dari seluruh bahaya dan gangguan. Dia mengucapkan salam kepada hamba-hamba-Nya di surga yang sungguh beruntung.

Al-Mu'min : Maha Penjaga Iman
Dia yang memancarkan cahaya iman ke dalam hati kita. Dia melindungi dan menghibur orang-orang yang berlindung kepada-Nya.

Al-Muhaymin : Maha Pelindung
Dia yang menjaga dan melindungi seluruh makhluk.

Al-Aziz : Maha Perkasa
Dia yang berkuasa dan tak pernah dapat ditaklukan.

Al-Jabbar : Maha Pemaksa
Dia yang memperbaiki semua yang rusak, dan menyempurnakan yang belum sempurna. Dia dapat memaksakan kehendak-Nya.

Al-Mutakabbir : Maha Berkebesaran
Dia yang menunjukkan kebesaran-Nya dalam seluruh hal dan seluruh cara.

Al-Khaliq : Maha Pencipta
Dia yang menciptakan yang tak ada jadi ada, menciptakan seluruh makhluk sedemikian rupa sehingga Dia menentukan keberadaan dan kondisi mereka, dan peristiwa-peristiwa yang akan mereka alami.

Al-Bari' : Maha Mencipta Dengan Sempurna
Dia menciptakan segala sesuatu sehingga setiap keseluruhan dan bagian-bagiannya menjadi sepenuhnya selaras dan harmonis.

Al-Mushawwir : Maha Pemberi Bentuk
Dia yang merancang segala sesuatu dan memberi masing-masing di antara mereka bentuk dan sifat yang khas.

Al-Ghaffar : Maha Mengampuni
Dia yang senantiasan mengampuni

Al-Qahhar : Maha Menguasai
Dia yang menguasai seluruh makhluk, dan membujuk mereka untuk melakukan segala yang dikehendaki-Nya.

Al-Wahhab : Maha Pemberi
Dia yang selalu memberi segala macam anugerah.

Al-Razzaq : Maha Pemberi Rezeki
Dia yang memberi segala macam hal yang bermanfaat kepada makhluk-makhluk-Nya.

Al-Fattah : Maha Pembuka
Dia yang membukakan jalan keluar atas semua masalah, dan memudahkannya.

Al-'Alim : Mahatahu
Dia yang mengetahui segala sesuatu

Al-Qabidh : Maha Menyempitkan
Dia yang menyempitkan dan membatasi.

Al-Basith : Maha Meluaskan
Dia yang melepaskan dan meluaskan segala sesuatu.

Al-Khafidh : Maha Merendahkan
Dia yang merendahkan dan membinasakan.

Al-Rafi' : Maha Mengangkat
Dia yang menaikkan.

Al-Mu'izz : Maha Memuliakan
Dia yang memberi harkat dan martabat

Al-Mudzill : Maha Menghinakan
Dia yang menghinakan dan menistakan

Al-Sami : Maha mendengar

Al-Bashir : Maha Melihat

Al-Hakam : Maha Pemberi Keputusan
Dia yang memutuskan dan membuat segalanya berlaku dengan baik.

Al-'Adl : Maha Adil
Dia yang sangat seimbang

Al-Lathif : Mahalembut
Dia yang mengetahui kelembutan-kelembutan terkecil dari seluruh makhluk. Dia secara halus menciptakan kelembutan-kelembutan yang sempurna, dan secara lemah-lembut dan tanpa terasa mengulurkan segala jenis kebaikan kepada hamba-hamba-Nya.

Al-Khabir : Maha Mengawasi
Dia yang mengetahui rahasia-rahasia terdalam seluruh makhluk.

Al-Halim : Mahasantun
Dia yang paling lembut

Al-'Azhim : Mahaagung
Dia yang paling baik

Al-Ghafur : Maha Pengampun

Al-Syakur : Maha Bersyukur
Dialah yang membalas perbuatan baik dengan kebaikan.

Al-'Ali : Mahatinggi

Al-Kabir : Dia yang paling besar

Al-Hafizh : Maha Melindungi
Dia yang menjaga seluruh makhluk dengan sangat teliti, menjaga segala sesuatu dari malapetaka dan bencana sampai waktu yang telah ditetapkan.

Al-Muqit : Maha Memberi Makan
Dialah yang membari setiap makhluk makanan.

Al-Hasib : Maha Menghisab
Dialah yang mengetahui secara sangat terperinci dan mendetail seluruh perbuatan dan tingkah laku kita sepanjang hidup kita.

Al-Jalil : Mahaagung
Dialah Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Besar

Al-Kariim : Maha Pemurah
Dialah yang paling pemurah

Al-Raqib : Maha Mengawasi
Dialah yang secara teliti mengawasi seluruh alam raya, dan seluruh makhluk yang berada di bawah pengawasan-Nya.

Al-Mujib : Maha Mengabulkan Doa
Dia yang mengabulkan keinginan-keinginan mereka yang mendekati-Nya,

Al-Wasi' : Mahaluas
Dia yang kemampuan dan keberlimpahan-Nya tiada terbatas.

Al-Hakim : Mahabijaksana
Dia yang setiap perintah dan perbuatan-Nya sepenuhnya bijaksana.

Al-Wadud : Maha Mencintai
Dia yang mencintai dan menyayangi hamba-hamba-Nya yang baik.

Al-Majid : Mahaagung
Dia yang keagungan-Nya paling besar dan paling tinggi.

Al-Ba'its : Maha Membangkitkan
Dia yang menhidupkan orang-orang mati, dan membangkitkan mereka dari kuburan-kuburan mereka.

Al-Syahid : Maha Menyaksikan
Dia yang ada di setiap tempat dan melihat seluruh makhluk.

Al-Haaq : Mahabenar
Dia yang keberadaan-Nya kekal abadi dan tak pernah berubah.

Al-Wakil : Maha Terpercaya
Dia yang mengatur urusan-urusan mereka yang benar-benar tunduk pada perintah-Nya, dan yang memelihara mereka secara lebih baik ketimbang pemeiharaan mereka sendiri.

Al-Qawi : Mahakuat

Al-Matin : Mahakukuh
Dia yang sangat setia.

Al-Wali : Mahasahabat
Dia yang menjadi sahabat bagi hamba-hamba-Nya yang baik.

Al-Hamid : Maha Terpuji
Dia yang segala puji hanyalah milik-Nya, dan Dialah satu-satunya yang dipuji oleh lidah seluruh makhluk hidup.

Al-Mushi : Maha Menghitung
Dia yang mengetahui jumlah semua unsur dalam segala sesuatu, meskipun jumlahnya tak terhingga menurut hitungan manusia.

Al-Mubdi : Maha Memulai
Dia yang menciptakan seluruh makhluk tanpa bahan atau tanpa contoh.

Al-Mu'id : Maha Mengembalikan
Dia yang menciptakan kembali makhluk-makhluk-Nya setelah Dia mematikan mereka semua.

Al-Muhyi : Maha Menghidupkan
Dia yang memberi kehidupan dan kekuatan, dan menghidupkan kembali.

Al-Mumit : Maha Mematikan
Dia yang mematikan makhluk hidup.

Al-Hayy : Mahahidup
Dia yang hidup selamanya dan mengetahui segala sesuatu, serta yang kekuatan-Nya mencukupi segalanya.

Al-Qayyum : Maha Berdiri Sendiri
Dia yang memelihara langit, bumi dan segala sesuatu.

Al-Wajid : Maha Penemu
Dia menemukan apa yang dikehendaki-Nya ketika Dia berkehendak.

Al-Majid : Mahamulia
Dia yang kehormatan dan keagungan-Nya paling tinggi, dan yang kemurahan dan kebaikan-Nya tak terhingga.

Al-Wahid : Maha Esa dan Unik
Dia yang Esa, sama sekali tanpa sekutu atau pembanding dalam Zat, Sifat-sifat, Nama-nama dan Ketetapan-ketetapan-Nya.

Al-Ahad : Maha Esa

Al-Shamad : Mahamandiri
Dia yang satu-satunya memenuhi kebutuhan dan menghapus penderitaan.

Al-Qadir : Mahakuasa
Dia yang dapat melakukan apa yang dikehendaki-Nya manakala Dia berkehendak.

Al-Muqtadir : Maha Menentukan
Dia yang dengan kehendak-Nya menentukan makhluk-makhluk yang paling kuat dan perkasa sekalipun.

Al-Muqaddim : Maha Memajukan
Dia yang memajukan apa pun yang dikehendaki-Nya.

Al-Mu'akhkhir : Maha mengakhirkan
Dia yang mengakhirkan atau menunda segala yang dikehendaki-Nya.

Al-Awwal : Maha Awal

Al-Akhir : Maha Akhir

Al- Zhahir : Maha Nyata
Dia yang nyata.

Al-Bathin : Maha Tersembunyi
Dialah yang tersembunyi.

Al-Waliy : Maha Menguasai
Dia yang mengatur alam semesta dan seluruh fenomenanya.

Al-Muta'ali : Mahatinggi
Dia yang mahatinggi dalam segala hal. melampaui segala yang dapat dipikirkan manusia.

Al-Barr : Maha Melakukan Kebaikan
Dia yang memperlakukan hamba-hamba-Nya dengan baik, dan yang kebaikan dan keramahan-Nya luar biasa besar.

Al-Tawwab : Maha Menerima Tobat
Dialah yang selalu bersedia menerima tobat dan mengampuni dosa.

Al-Muntaqim : Maha Menghukum
Dialah yang dengan adil menghukum orang-orang yang berbuat salah dengan hukuman yang setimpal.

Al-'Afuw : Maha Pengampun
Dia yang mengampuni seluruh makhluk yang bertobat dengan sungguh-sungguh.

Al-Ra'uf : Maha Belas Kasihan
Dia yang sangat baik dan penyayang.

Malik al-Mulk : Maha Berkekuasaan Mutlak
Dia yang selamanya memiliki kerajaan.

Dzu al-Jalali wa al-Ikram : Maha Memiliki Keagungan dan Kemuliaan
Dia yang mempunyai kebesaran dan kemurahan hati.

Al-Muqsith : Mahaadil
Dia yang melakukan segala sesuatu dengan sangat seimbang dan harmonis.

Al-Jami' : Maha Penghimpun
Dia yang menghimpun apa yang dikehendaki-Nya, kapan dan di mana saja Dia berkehendak.

Al-Ghani : Mahakaya
Dia yang kekayaan-Nya tak terhingga dan kemandirian-Nya sempurna.

Al-Mughni : Maha Membuat Kaya
Dia yang membuat kaya siapa yang dikehendaki-Nya.

Al-Mani' : Maha Mencegah

Al-Dhar : Maha Menghukum
Dia yang membuat makhluk-makhluk sakit dan luka.

Al-Nafi': Maha Memberi Manfaat
Dia yang membuat segala sesuatu menghasilkan keuntungan dan manfaat.

Al-Nur : Mahacahaya
Dia yang menyinari seluruh dunia, menerangi wajah, pikiran dan hati para hamba-Nya.

Al-Hadi : Maha Membimbing
Dia yang memberikan petunjuk. Seumpama Dia berkehendak, Dia akan mengarahkan para hamba-Nya ke jalan yang baik dan menguntungkan, dan membimbing mereka mencapai tujuan.

Al-Badi' : Maha Mencipta Tanpa Contoh
Dia yang tanpa contoh atau tanpa tanding, dan yang menciptakan makhluk-makhluk secara ajaib.

Al-Baqi : Maha Abadi
Dia yang keberadaan-Nya tak berakhir

Al-Warits : Maha Mewariskan
Dialah Pemilik Nyata seluruh kekayaan. Kekayaan-Nya abadi, sedangkan makhluk yang pada suatu hari harus meninggalkan seluruh kekayaannya.

Al-Rasyid : Maha Menunjuki
Dia yang menggerakkan segala sesuatu dengan rencana abadi-Nya, membawa mereka tanpa pernah salah dan dengan tertib serta arif menuju puncak takdir mereka.

Al-Shabur : Maha Sabar
Dia yang kesabaran-Nya tak terbatas.


0 komentar:

Posting Komentar

Komentar harap menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Terima kasih

About Me

Foto Saya
Rasimun Way
Lahir di Karangsambung,Kabupaten Kebumen, besar di Cepu dan Semarang. Aktivitas di SMK Negeri 1 Ambal, Kebumen. Bertempat tinggal di Kutosari, Kebumen. Email : denrasimun@gmail.com
Lihat profil lengkapku

Daftar Isi

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Followers

 
Top

Rasimun Way | Copyright © 2011 All right reserved.
Red Eleganisme Blogger Template | Designed By Serba Blog